Obchodní podmínky

STORNO PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ

www.hostel-praha.cz , Free Zone-Hostel praha

1 Úvodní ustanovení
1.1 Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a stravovacích služeb
učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb (dále jen „Objednatel“) a
ubytovatelem, jímž se rozumí spol. HOTEL CÍSAŘKA s.r.o. , U Klikovky 3086/10, 150 00 Praha 5, IČ. 24851345 (dále jen „Ubytovatel“).
1.2 Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné
zálohové platby.
1.3 Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 60 dnů
před uskutečněním pobytu. Záloha činí obvykle, pokud se Ubytovatel a Objednavatel
nedohodnou jinak, 50 % z celkové částky objednaného pobytu.
1.4 Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zúčtovací fakturu za objednané ubytování ve výši 100% , splatnou nejpozději 14 dnů před uskutečněním pobytu.
1.5 V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno
podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky,
Ubytovatel je povinen Objednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.
1.6 V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně
Ubytovatele nevzniká Ubytovateli povinnost vrátit Objednavateli zaplacenou cenu
pobytu ani její poměrnou část.
1.7 V případě, že se Objednatel zaručil platební kartou, vyhrazuje si Ubytovatel právo
stáhnout příslušnou platbu za stornopoplatek od Objednatele.
2 Storno podmínky pro individuální pobyty
Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek (rezervací) už
při počtu 1 osoby za následujících podmínek:
storno pobytu více jak 60 dnů před datem nástupu – bez poplatku;
storno pobytu 59 – 30 dnů před datem nástupu – poplatek ve výši 50% ceny;
storno pobytu 29 – 08 dnů před datem nástupu – poplatek ve výši 80 % ceny
storno pobytu do 07 dnů, včetně před nástupem pobytu– poplatek ve výši 100% ceny a
v případě, že Objednatel nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu do 24 hodin
od rezervovaného pobytu, účtuje Ubytovatel storno poplatek 100 % z ceny objednávky.
3 Storno podmínky pro skupinové pobyty
Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin (6 a více osob) v následující výši:
storno pobytu více jak 60 dnů před datem nástupu – bez poplatku; pokud není v objednávce uvedeno jinak.
storno pobytu 59 – 30 dnů před datem nástupu – poplatek ve výši 50% ceny;
storno pobytu 29 – 08 dnů před datem nástupu – poplatek ve výši 80 % ceny
storno pobytu do 07 dnů, včetně před nástupem pobytu– poplatek ve výši 100% ceny a
v případě, že Objednatel nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu do 24 hodin
od rezervovaného pobytu, účtuje Ubytovatel storno poplatek 100 % z ceny objednávky.
Ubytovatel toleruje 10% snížení počtu osob ve skupině. Je-li snížení počtu osob ve skupině
větší než 10%, budou uplatněny výše uvedené storno podmínky.
4 Storno podmínky ze strany ubytovatele
4.1 Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči Objednateli storno. Dojde-li ke stornu
ze strany Ubytovatele v době delší než 10 dnů před dohodnutým začátkem pobytu,
nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně
vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
4.2 Za okolnost vylučující odpovědnost Ubytovatele za vznik škody Objednateli se
považuje i skutečnost, že ze strany Ubytovatele dojde vůči Objednateli ke stornu
v době delší než 11 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.
4.3 Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi Ubytovatelem a Objednatelem postupovat dle bodu 4.1, pak platí, že Ubytovatel
odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši
1/20 skutečně vzniklé škody – použije se přitom ta částka, která je pro oprávněnou
stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.
5 Závěrečná ustanovení
5.1 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. září 2010. Zároveň nahrazují předešlé
storno podmínky.
5.2 Právní vztahy mezi Objednatelem a Ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno
podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi Ubytovatelem a

Objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.
5.3 Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis). 5.4 Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany Ubytovatele i Objednatele pouze písemně (e-mail, dopis).
5.5 Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi Ubytovatelem Objednatelem.

V Praze dne 1.1. 2017

Vladimír Krulec
Manažer hotelu

HOTEL CÍSAŘKA s.r.o., U Klikovky 3086/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ.24851345, DIČ.CZ24851345
Tel. +420 725 886 688, +420 257 210 146

e-mail: info@hostel-praha.cz